Odling av 'Bruna bönor från Öland'

Färdig böna i skida
Gröna baljor omogna

Val av växtplats
Bruna bönor kräver väldränerad, varm jord med gott kalktillstånd (pH 6,5-7,5). Sandjordar och lättleror är lämpliga jordar, men däremot bör tunga lerjordar och alltför lätta sandjordar undvikas.

Bönor är förhållandevis värmekrävande i det att de är känsliga för frost under groning och uppkomst. Sådd bör ske vid jordtemperaturer ej understigande +10°C. En tidig vår och en sen höst med hög medeltemperatur och ringa nederbörd under hösten är idealisk för bönproduktion och ger då skördar med god baljsättning och välfärgade bönor med en för sorterna typisk storlek.

Enligt Lind & Liljevall (1919) lyckas odlingen bäst om bönorna odlas:
"...på varm, lätt jord och i öppet läge. Av vikt är även att sådden sker tidigt"


Val av sorter
Endast sorterna Stella I, Bonita, Katja och Karin får användas vid odling av ´Bruna bönor från Öland´.


Val av växtföljd
Bruna bönor lider av få växtföljdsparasiter eller växtföljdsjukdomar. Trots detta bör växtföljden ordnas så att bönor inte återkommer oftare än vart fjärde till femte år. En typisk växtföljd är spannmål följt av lök, därefter potatis, ytterligare en spannmålsgröda och slutligen bönor alternativt ärtor. Bönorna anses ha ett gott förfruktsvärde till spannmål. En lucker markstruktur är viktig för god etablering av bruna bönor.


Val av gödsling
Naturlig gödsel är bra till odling av bruna bönor, men alltför höga givor av naturgödsel (stallgödsel) bör undvikas, speciellt vid tillförsel på våren eftersom detta lockar till sig bönflugan. Denna skadeinsekts larver äter på bönplantans stam och orsakar nedvissning och därmed minskad skörd. Det är en gammal välkänd erfarenhet bland odlarna att stallgödselgivor på våren lockar till sig bönflugor och därför skall således stallgödselspridning vid denna tidpunkt undvikas.

Tillförsel av stallgödsel bör ej överstiga 15 ton per hektar och år. Vid sådd av bruna bönor bör mängden kväve i marken inte överstiga 30 kg per hektar. Tillförsel av kalium och fosfor bör ske till bönorna motsvarande ca 70 kg kalium per hektar och 30 kg fosfor per hektar. Rekommenderade gödningsgivor beroende på markens växtnäringsinnehåll och förväntad avkastning anges i tab. 1 och 2.

Gödningen kan tillföras i olika former. Det finns inga krav på att gödningens ursprung, tillverkare eller formulering utöver ovannämnda specifikationer.
Om bruna bönor inte tidigare odlats på det aktuella fältet bör en lämplig bakteriekultur ympas in för att stimulera bönans kvävefixerande förmåga.


Tabell 1. Riktvärden fosforgödsling, kg P/ha (ur www.yara.se gödslingsråd för ärtor och bönor)

Ton/HA P-AL-Klass: I II III IV IV-V
P-AL-tal: 0-2 2-4 4-8 8-16 >16
2,5 30 20 15 5 0
3,5 35 25 20 10 0
4,5 30 25 15 0
5,5 30 20 0

Ärter och bönor bortför ca 3kg P/ton skörd


Tabell 2. Riktvärden kaliumgödsling, kg K/ha (ur www.yara.se gödslingsråd för ärtor och bönor)

Skörd Ton/HA K-AL-Klass: I II III IV
K-AL-tal: 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20
2,5 70 50 30 10 0 0
3,5 80 60 40 20 0 0
4,5 70 50 30 10 0
5,5 80 60 40 20 0

Ärter och bönor bortför ca 10 kg K/ton skörd


Utsädesmängd, såbäddsberedning och såtid
Normal utsädesmängd är 100-140 kg per hektar vid odling med ett radavstånd på 45-50 cm.

Bönorna bör sås på ca 5 cm djup på jämn och fuktig såbotten. Detta åstadkommes genom en plöjning och därefter 1-2 harvningar varav den sista bör vara en såbädssharvning som ger lucker såbädd.

Sådd av bönor bör ske vid en marktemperatur vid minst +10°C. Normal såtid infaller under perioden 15 maj till 10 juni med en viss koncentration kring perioden 20-30 maj.


Ogräsbekämpning och sjukdomsbekämpning
Ogräs i bruna bönor bekämpas med kemiska eller mekaniska metoder. Radrensning med radhackning är vanligt förekommande och kan utföras från det att bönorna har ett par örtblad fram till dess att beståndet sluter sig. Bönor trivs io lucker jord därför är radrensing bra.

Kemisk bekämpning utförs med de preparat som är godkända av Kemikalieinspektionen (www.kemi.se) för ogräsbekämpning i bruna bönor.

Manganbrist kan förekomma vid odling av bruna bönor. Sprutning med manganpreparat är därför tillåten vid odling av "Bruna bönor från Öland".

Det finns inga krav på att särskilda preparat eller maskiner skall användas för kemisk eller mekanisk ogräsbekämpning. Nationella och internationella lagar, förordningar och rekommendationer skall uppfyllas vad gäller användning av kemiska bekämpningsmedel.


Bevattning
Bruna bönor kan odlas både med och utan tillgång till bevattning. Bevattningsmöjlighet är dock rekommenderat för att erhålla en bra skörd även torra år.


Skörd och hantering
Bruna bönor är som regel färdiga att skördas i september, men skörd kan ske även i början av oktober. Skörden varierar men uppgår normalt till 1 500-2 000 kg per hektar. Odlingsstatistik från Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter ek. för. anger att medelskörden under perioden 2001-2005 varierat mellan 906 kg per hektar år 2001 till 2 100 kg år 2005 (Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter, 2006).

Skörd kan ske antingen för hand eller med maskin. Vid skörd kan torkning av bönorna ske i strängar på fältet, genom krakning, genom hässjning, genom torkning i ria eller i anläggning avsedd för torkning av bönor, ärtor eller annan trindsäd. Krakning är den metod som enligt den muntliga traditionen ger bäst bönkvalitet. Krakning innebär att bönplantorna träs på stänger som sedan får stå kvar i fältet under 1-2 veckor innan plantorna tröskas.

Under denna period torkar bönorna. Fördelen med krakning är att bönplantorna inte ligger kvar på marken utan istället blåses igenom ordentligt av vinden.

Bönorna bör oavsett metod torkas försiktigt och ned till en vattenhalt om ca 18%. Denna torkning bör ske med en hastighet om maximalt 0,5% per timme i det fall torkning sker i torkanläggning. Ett parti bönor som har en vattenhalt på 20 % före torkning tar sålunda 4 timmar att torka ned till 18%.

Före lagring skall bönorna sorteras så att trasiga, missfärgade, svampangripna eller på annat sätt skadade bönor tas bort.


Lagring
Bruna bönor bör lagras vid en vattenhalt om ca 18% för att inte spricka. Lagring kan ske i papperssäckar (10-50 kg), storsäck (500-800 kg) eller löst i silo, låda, eller annat för ändamålet avsett förvaringskärl.

De lagrade bönorna skall vara spårbara till odlare, år och sort.

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies